ลงชื่อเพื่อเข้าใช้ระบบ
ไทย | Eng

[ ลงชื่อเพื่อเข้าใช้ระบบ : ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ]


ประกาศ  

นักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Username และ Password เดียวกันกับระบบ REG ได้แล้ว

   

*นักศึกษาลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6544 หรือ 0-5391-6545

   

**อาจารย์ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6409 (มาลินี)


ใช้สำหรับประเมินการของอาจารย์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญที่ควรทราบ  

1. แนวทางในการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

   

2. วิธีการทำประเมินการสอนออนไลน์